Pedagogische ondersteuning

Op school ontvangen de leerkracht en de intern begeleider hulp in de omgang met de leerling. 
Ouders/verzorgers worden in een vroeg stadium van het zorgtraject betrokken. 
Afstemming over afspraken en aanpak met de thuissituatie is wenselijk. 
Vaak wensen ouders/verzorgers ook thuis extra ondersteuning. 
Ouders ontvangen psycho-educatie en handelingsadvies bij psychosociale- en/of pedagogische problematiek. 
Doel is inzicht verwerven in en training van effectieve opvoedingsvaardigheden. 

Motto: Kort als het kan, lang als het moet.