Advisering beleidsontwikkeling

Binnen het basisonderwijs is er veel aandacht voor visieontwikkeling en beleid vastgelegd in het schoolplan. 
Dit geformuleerde beleid is echter grotendeels gericht op algemene visie en uitgangspunten van de school. Specifieke beleidsontwikkeling op het gebied van leerlingenzorg is uiteraard noodzakelijk. 

Kernvraag: Hoe realiseren wij als school een passend aanbod voor onze leerlingen? 

De intern begeleider en het (midden)management ontvangen hulp en advies bij het ontwikkelen van visie en uitgangspunten specifiek gericht op de interne leerlingenzorg. 
Hierbij kunnen de volgende beleidsthema’s aan bod komen: 

  • zorgplicht 
  • omgaan met verschillen tussen leerlingen 
  • gedifferentieerde leerlijnen 
  • doubleren/vertragen/versnellen 
  • werken met handelingsplannen/groepsplannen 
  • werken met HGW/HGPD 
  • visie en beleid t.a.v. dyslexie, hoogbegaafdheid, minder begaafdheid 
  • leerlingen met speciale regelingen 


Motto: Passend onderwijs voor ieder kind vraagt om passende maatregelen.